Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy portalu Fetalecho zarządzanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej witryny lub poczty tradycyjnej.

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Możemy gromadzić następujące typy informacji:

Informacje podawane przez użytkownika – podczas rejestracji w celu założenia konta prosimy użytkownika o podanie niektórych danych osobowych. Administrator ma dostęp do danych na koncie użytkownika.Informacje w dziennikach – gdy uzyskujesz dostęp do usługi newslettera za pośrednictwem przeglądarki nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz pliki cookie, który pozwalają jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika.Komunikacja z użytkownikami – możemy przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do portalu Fetalecho, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać usługę. Adres e-mail użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie korzystania z usług.

Udostępnianie danych – nie są udostępniane innym osobom i organizacjom

Oprócz wyżej wymienionych celów możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do: udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania naszych usług oraz tworzenia nowych usług;ochrony praw i własności Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej oraz użytkowników prowadzonych przez Stowarzyszenie portali internetowych oraz pacjentów

Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i ma go kilku wyznaczonych pracowników, niezbędnych do zarządzania serwisem. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w portalu wysyłając prośbę o usunięcie konta na adres echoplodu@fetalecho.pl.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte. Możemy odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. Ze względu na sposób działania niektórych naszych usług po usunięciu informacji przez użytkownika kopie tych informacji mogą pozostawać przez pewien czas na naszych aktywnych serwerach, po czym przez ograniczony czas mogą pozostawać jeszcze w naszych systemach kopii zapasowych

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności. Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.